Gegevens bedrijf

byJAY is een eenmanszaak, gevestigd te Amersfoort.
byJAY
Kabof 35
3828JA Hoogland

Kvk: 65030435

Leveringsvoorwaarden
Wij adviseren u om deze Algemene Voorwaarden goed door te lezen, alvorens u (schriftelijk) contact opneemt via mail en/of via het contact formulier van de website (www.by-jay.nl). Bij het ondertekenen van de offerte en / of overeenkomst gaat u automatisch in vrije wil en beweging akkoord met alle voorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden hieronder zijn beschreven. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst en op iedere rechtsverhouding die daaruit voortvloeit (al dan niet op basis van een verzoek om diensten van de Klant aan byJAY). Als een Klant verzoekt om diensten van byJAY, dan geldt zulks als een wilsverklaring dat zij aan deze voorwaarden is gebonden. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang boven andere algemene voorwaarden (zoals: die van de Klant). byJAY behoudt zich het recht voor om de deze algemene voorwaarden te wijzigen. Als zij dat doet, dan zal zij de klant hiervan op de hoogte brengen.
  
Offerte
byJAY stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere project- gerelateerde zaken. byJAY bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Bij de offerte is één correctieronde in de montage (enkel de clip & documentaire-montage bij een filmpakket) inbegrepen, bedoeld voor kleine correcties. Indien de doorgegeven correcties meer dan twee uur in beslag zullen nemen, zullen de overige uren na overleg gefactureerd worden. Dit geldt specifiek voor trouwfilms – niet voor corporate werk. Extra correcties of correctierondes zullen gefactureerd worden.

Cliënten
De cliënten zijn een ieder die een opdracht aanvraagt en de offerte ondertekend.

Reis en verblijf
Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. byJAY hanteert een vergoeding van € 0,35 per gereden km.

Auteursrecht
Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van byJAY. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt byJAY de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. byJAY behoudt te allen tijde het recht voor om het werk dat zij gedurende de overeenkomst ontwikkelt te gebruiken bij de promotie van haar diensten (o.a. het plaatsen op de website, het aanbieden aan blogs en het insturen voor award shows). De klant geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan byJAY om zijn/haar films en ander beeldmateriaal te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik tenzij vooraf schriftelijk door de klant anders is aangegeven. Het is mogelijk om het recht tot publiceren af te kopen voor €300,-. Op alle producties rust het auteursrecht. Een productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, byJAY. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met byJAY. byJAY is niet verantwoordelijk voor het afkopen van het eventuele auteursrecht van bijvoorbeeld (stock-)muziek. De klant is zelf geheel verantwoordelijk voor de juiste afdracht van royalties aan organisaties als bijvoorbeeld Buma / Stemra.

Ontvangst eindproduct
De eerste versie van het eindproduct zal normaal gesproken binnen twee (laagseizoen) tot twaalf weken (hoogseizoen) naar de client verzonden worden. Deze termijn is enkel ter indicatie. Een correctieronde voor zowel de clip als de documentaire-montage is inbegrepen, bedoeld voor kleine correcties. Dit geldt enkel voor de film-pakketten. Indien de doorgegeven correcties meer dan twee uur in beslag zullen nemen, zullen de overige uren na overleg gefactureerd worden. byJAY behoudt te allen tijde de volledige creatieve vrijheid over de eindmontage. Over de montage van andere producten (waaronder de ceremonie) is geen correctieronde opgenomen – de 1e versie is de definitieve versie. Eventuele correcties (voor zowel foto- als film) moeten binnen twee (2) weken na de (digitale) ontvangst van de beelden binnen zijn. Daarna zal deze als definitief worden beschouwd. 

Klachtenprocedure

Op het moment van ontvangst zal de klant controleren of de producten qua aantal en hoedanigheid aan de overeenkomst voldoen. De klant kan geen beroep meer doen op het feit dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, indien de klant dit niet binnen 14 dagen aan byJAY heeft gemeld. Ingezonden klachten worden binnen een termijn van 14 dagen naar redelijkheid beantwoord. Ingezonden klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Opslag beelden

Client is na leveren zelf verantwoordelijk voor het correct bewaren en opslaan van de geleverde producten. byJAY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het kwijt raken van de geleverde beelden.

Betalingscondities & annulering
Een project kan worden toegezegd middels een schriftelijk akkoord via brief, email of fax. byJAY vraagt voor aanvang van een project een aanbetaling van 30% (mits anders is afgesproken). Deze aanbetaling dient voorafgaand aan de eerste werkzaamheden betaald te zijn. Het resterende bedrag zal binnen twee weken na de werkzaamheden gefactureerd worden. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. De annulering van een opdracht, ongeacht de reden, moet binnen drie maanden voor de gereserveerde datum per mail of schriftelijk bij byJAY binnen zijn. Bij een annulering wordt 25% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht. Bij een annulering binnen minder dan drie maanden is dat 50%, en bij minder dan een maand 75%. Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail (info@by-jay.nl). Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien byJAY echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever na de betaling van het voorschot besluit af te zien van de opdracht (herroeping), behoudt byJAY het recht de aanbetaling te houden als schadeloosstelling.


Aansprakelijkheid
Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde zijn wij nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Tenzij er sprake is van opzet onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk, houdt met de middelen rechtens aan te tonen) blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.
Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

Verhindering
In sommige gevallen, en zonder voorafgaande kennisgeving, kan het noodzakelijk zijn om de videograaf / fotograaf te vervangen door een andere video- of fotograaf (bijvoorbeeld door ziekte of soortgelijke gevallen). Wanneer byJAY niet in staat is om deze overeenkomst tot uitvoering te brengen ten gevolge van brand of andere ongevallen, overmacht of andere oorzaken die buiten de controle van de partijen ligt of door ziekte, zal byJAY de aanbetaling van die cliënten vergoeden, maar geen enkele andere vorm van verantwoordelijk dragen met betrekking tot de overeenkomst. Deze beperking van de aansprakelijkheid zal ook gelden in het geval dat de audiovisuele materialen tijden het verwerken beschadigd raken of verloren raken door bijvoorbeeld een fout in de camera, de materialen kwijt raken in de post, gestolen worden of op andere wijze beschadigd of kwijt raken. Wanneer byJAY ten gevolge van een andere reden tekort schiet, zal de aansprakelijkheid beperkt blijven tot de waarde van de order van die cliënten.

Overwerk
Een overeenkomst dekt de gespecificeerde uren op een continue basis. De gedekte tijd begint wanneer byJAY op de eerste locatie arriveert en eindigt wanneer byJAY de laatste locatie verlaat. Er kan aanvullende dekking worden aangevraagd tegen een uurtarief van € 150. Er zal geen overwerk worden berekend zonder de voorafgaande (schriftelijke of mondelinge) toestemming van de cliënten.

Naamsvermelding
 
De naam van byJAY dient duidelijk bij de openbaarmaking of verveelvoudiging van een Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografische werk in de publicatie te worden opgenomen. Deze plicht tot naamsvermelding geldt tevens voor het gebruik in de privésfeer en bij verkregen licenties tot gebruik van het werk, tenzij in deze licentie expliciet anders is vermeld. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijke gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overig gelden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).


Nederlands recht
Alle door deze voorwaarden beheerste rechtsverhoudingen zijn uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen. Deze Overeenkomst en enig geschil dat eruit mocht voortvloeien, wordt beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter te Midden-Nederland zal exclusief bevoegd zijn om van enig geschil hieromtrent kennis te nemen.